Rapporter, artiklar med mera om perenna odlingssystem

Trees with Edible Leaves: PAI’s latest publication

The Perennial Agriculture Institute is very pleased to present our latest publication: Trees with Edible Leaves. It provides an overview of a remarkable group of crops, with details on nutrition and cultivation techniques. Over 100 cultivated species are described in detail, for both cold and tropical climates.

Kjell, Ylwa och Demonstrationsodlingen

På gården Hånsta-Östergärde utanför Vattholma i Uppsala kommun har lantbrukarna Kjell och Ylwa Sjelin en demonstrationsodling för perenna växter och perenna odlingssystem. Här finns över 200 olika sorters perenna grödor! Länsstyrelsen i Uppsala län har varit med och finansierat skötsel på demonstrationsodlingen och hade aktiviteter inom tre olika information och demonstration projekten som EU och Sverige finansierar.

I den här filmen tittar biologen Maria Brandt på demonstrationsodlingen och alla dess delar och talar med experterna Per Nilsson och Göran Bergkvist om hur perenna odlingssystem fungerar och fördelarna med att ha perenna växter i sitt jordbruk. I filmen visas även en damm som ingår i demonstrationsodlingen som illustrerar vikten av vatten i odlingslandskapet.

Medverkande: Maria Brandt, Kjell Sjelin, Ylwa Sjelin, Per Nilsson, Göran Bergkvist


Läs mer om demonstrationsodlingen: Demonstrationsodling av perenna växter till livsmedel – Agroforestry Vattholma (agroforestry-vattholma.se)

Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion

Praktisk kunskap om fleråriga grönsaker har hittills saknats då det finns få odlare och då den kunskap som finns inte sprids formellt. Det finns idag ingen storskalig odling av ”nya” fleråriga grönsaker i Sverige och bara en handfull plantskolor som drar upp plantor i liten
skala. Det finns många sorter och arter fleråriga grönsaker, men de har inte tidigare bedömts ur ett yrkesodlingsperspektiv i Sverige. Pilot- och samarbetsprojektet Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion bidrar med kunskap om yrkesmässig odling av fleråriga
grönsaker.

Läs rapporten här och en sammanställning av bedömda sorter här.

Näringsanalys av fleråriga grönsaker i kallt klimat

Fjorton arter fleråriga grönsaker testades med avseende på nio näringsämnen som behövs för att åtgärda vanliga brister. Sammansättningen jämfördes med en uppsättning allmänt odlade och marknadsförda referensgrönsaker. För åtta av de nio näringsämnena hade minst en art högre halter än någon referensgrönsak, och när det gäller Zn var det tio arter som hade det. Tio arter hade mer än en näringsämneskoncentration som var högre än referensgrönsakerna, och bladen av Urtica dioica, Morus alba x M. rubra, Chenopodium bonus-henricus och Rumex patientia var särskilt näringsrika. Vi jämförde fleråriga och tvååriga grönkålssorter, och trots vissa variationer visade det sig att de hade identiska profiler med samma koncentration av näringsämnen.

https://experiment.com/projects/nutritional-analysis-of-cold-climate-perennial-vegetables

Ny studie: Så kan jordbrukets kolinlagring bli bättre

Att öka kolinlagringen inom jordbruket är avgörande för att nå klimatmålen. I en ny studie – baserad på bönders och livsmedelsaktörers framtidsvisioner – listas åtgärder som ska bidra till detta. Men studien visar också att visionerna och arbetet med ett hållbart och klimatsmart jordbruk krockar med krångliga EU-regler och svårigheter att mäta den direkta klimatnyttan.

https://www.lu.se/artikel/ny-studie-sa-kan-jordbrukets-kolinlagring-bli-battre

Perennial Crops: New Hardware for Agriculture

Perennial grains, legumes and oilseed varieties represent a paradigm shift in modern agriculture and hold great potential for truly sustainable production systems.

https://landinstitute.org/our-work/perennial-crops/