Främja fleråriga grönsaker i svensk matförsörjning

De senaste åren har grönsaksodlare börjat få upp ögonen för fleråriga grönsaker och en hel del provodlar flertalet fleråriga grönsaker. Många fler odlare är nyfikna och intresserade men har inte kommit igång ännu.  


Om fleråriga grönsaker: Grödor som inte behöver sås eller planteras varje år bidrar till ökad resiliens i ett klimat med fler tillfällen av extremväder. Växter med djupa rötter som etableras under flera år kan tillsammans med minskad jordbearbetning främja kolinlagring. Odling av fleråriga grönsaker förlänger säsongen då närodlat finns tillgängligt och därmed ge odlare och matproducenter inkomster tidigare och senare på odlingssäsongen. Matproducenter och förädlare kan med hjälp av fleråriga grönsaker få möjlighet till mer resilienta ingredienser i produkter samt leva upp till miljömål.  


Som ett led i kunskapsuppbyggnaden och kunskapsförmedlingen om fleråriga grönsaker kommer projektet att skapa en kunskapsplattform med digitalt mentorskap och föreläsningar. Vi kommer att hålla ett seminarium hösten 2023. 

Föreläsningarna riktar sig till plantskolor och fröfirmor, förädlare/mathantverkare, odlare, rådgivare samt trädgårdsskolor. Om du är intresserad kan du anmäla dig till info@perennagronsaker.se

Projektledare Eva Johansson, Skillebyholm tillsammans med Annevi Sjöberg, Mångfaldsträdgården Stjärnsund och Robin Tidblom, Under Tallarna, Järna.

Projektet Främja fleråriga grönsaker i svensk matförsörjning finansieras med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin. Projektet pågår till dec 2023.